Advies Commissie m.e.r. - Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud

Advies Commissie m.e.r.

Op 24 april 2020 is voor de uitbreiding van de Haven Heijen een uitgebreid voorontwerpbestemmingsplan inclusief MER bij de Gemeente Gennep ingediend. Dit plan is vervolgens door het College van Burgemeester en Wethouders vrijgegeven voor inspraak en ter advisering voorgelegd aan de landelijke Commissie m.e.r.
Op 6 augustus 2020 heeft de Commissie m.e.r. haar advies uitgebracht. De Commissie geeft aan dat het MER prettig leesbaar is en veel informatie bevat – samen met de achtergrondrapportages - over de te verwachten effecten op de leefomgeving (zoals geluid en luchtkwaliteit) en de natuur.
De Commissie adviseert om het MER op een aantal onderdelen aan te vullen dan wel nader te onderbouwen. Het aangevulde MER kan vervolgens opnieuw gepubliceerd worden bij het ontwerpbestemmingsplan en betrokken worden bij het besluit over het definitieve plan.
Vervolg
De initiatiefnemers nemen het advies van de Commissie ter harte. De aanvulling c.q. nadere onderbouwing van het MER zal door de initiatiefnemers voortvarend worden opgepakt, zodat in het najaar 2020 het ontwerpbestemmingsplan met aangepast MER bij de Gemeente Gennep kan worden ingediend.
Downloads
 Persbericht Commissie m.e.r.
AVG
Haven Heijen is een initiatief van AVG Bedrijven en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020
Terug naar de inhoud