Privacy - Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud

Privacy

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met bedrijven binnen de Teunesen groep. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe onze bedrijven met persoonsgegevens omgaan.
Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:
Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:
  • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
  • Om goederen en gebruik van de diensten van onze bedrijven aan u te factureren.
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze bedrijven.
  • Om u informatie toe te zenden omtrent de producten en diensten van onze bedrijven en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op onze bedrijven rust, zoals:
  • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
Wij willen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze diensten en producten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten of producten zullen we dat aan u laten weten.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met de Teunesen groep. Hoe ver uw relatie met ons gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.
De bedrijven binnen de Teunesen groep hebben een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen, aanvullende informatie te sturen over Teunesen zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.
Welke gegevens worden verwerkt
Voor een dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens hebben we nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo zijn een geldig e-mailadres en contact- en factuurgegevens nodig voor het afnemen van een dienst of product.
Bewaartermijnen
Wij bewaren verstrekte persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld. Daarnaast zullen wij de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.
De gegevens van sollicitanten worden tot 12 maanden na toestemming van een kandidaat bewaard. Zonder geldige toestemming worden de gegevens van sollicitanten na vier weken vernietigd.
Gegevens over gebruik van de website en cookies
Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, dragen wij geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.
Uitnodigingen en overige mailingen
Indien u klant bent van een bedrijf binnen de Teunesen Groep of indien u informatie aanvraagt bij ons, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante events, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast hebben we enkele mailing lijsten rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op eigen verzoek, of omdat dit voorkomt uit activiteiten in het kader van uw relatie met een van de bedrijven binnen de Teunesen groep. U kunt altijd aangeven geen mailingen meer te willen ontvangen door contact op te nemen met het office management (info@teunesen.nl).
Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van onze bedrijven bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals accountants, hostingpartij en IT-beheer).
Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet
U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over de Teunesen groep, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.
Teunesen zand en grint bv
Hoogveld 16 6598 BL Heijen
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.

Haven Heijen is een project van Teunesen zand en grint B.V. en AVG Beheer B.V.

Haven Heijen is een initiatief van AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020-2022
Terug naar de inhoud