Veelgestelde vragen - Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. Kies hieronder een categorie:

Mocht uw vraag er niet bij staan en wenst u aanvullende informatie, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 0485 - 512 500 of stuur een mail naar info@havenheijen.nl.
Uitbreiding Haven Heijen
 Waarom hebben jullie deze website gemaakt?
Via deze website willen we de bewoners, het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden informeren over de plannen om de haven in Heijen uit te breiden. Op deze website staat informatie over hoe het plan eruit ziet, welke procedures er worden gevolgd, welke nieuwe ontwikkelingen er plaatsvinden en welke vragen er bij omwonenden en andere belanghebbenden leven. We proberen een zo duidelijk mogelijk beeld te geven en de website regelmatig te actualiseren. Wie desondanks nog vragen heeft, kan contact opnemen via info@havenheijen.nl.
 Waarom willen jullie de haven uitbreiden?
AVG en Teunesen zijn gevestigd langs de huidige haven. We willen in Heijen uit kunnen breiden en kunnen groeien om onder andere onze opslagcapaciteiten te kunnen vergroten. Een grotere haven biedt uitkomst. Ook andere bedrijven krijgen meer mogelijkheden om te laden en te lossen.
 Is er met de inwoners van Heijen gecommuniceerd over de uitbreidingsplannen?
Ja, initiatiefnemers en de gemeente hebben in de afgelopen jaren regelmatig met vertegenwoordigers van de inwoners overleg gevoerd over de uitbreidingsplannen.  In de raadsinformatiebrief die het College van B&W op 7 juli 2020 naar de raadsleden heeft gestuurd, staat onder punt 3 (Informatie en dialoog) een overzicht wanneer en met wie de gemeente en de initiatiefnemers met de bewoners hebben gecommuniceerd.
Daarnaast hebben de initiatiefnemers in de periode maart 2016 – december 2021 ook zonder de gemeente gesprekken gevoerd met Hèjje Mojjer (als vertegenwoordigers van het dorp), de woonbootbewoners, de viswaterbeheersvereniging en bewoners van de Hoofdstraat. Ook is het bedrijventerreinoverleg op de hoogte gebracht van de plannen.
In de zomer van 2021 hebben de gemeente en de initiatiefnemers samen excursies op locatie in Heijen verzorgd. Het betrof vijf avonden in juni en juli waarin onder andere de locatie van de geplande haven en de Hoofdstraat op locatie bekeken is. Diverse inwoners, bewoners van de Hoofdstraat en het Hoogveld, woonbootbewoners en vertegenwoordigers van Hèjje Mojjer hebben hier aan deelgenomen.
 Welke schepen zijn toegestaan in de nieuwe haven?
De toegangsgeul is toegankelijk voor schepen van klasse Vb. De toegangsgeul is 8 meter diep, inclusief 3 meter sedimentatieruimte, zodat de haven minder vaak uitgebaggerd hoeft te worden. De draaikom in het meest zuidelijke deel van de nieuwe havengeul heeft een oppervlakte van circa 4,6 hectare, zodat schepen kunnen draaien.
 Wat is er bekend over welk type bedrijven zich op het nieuwe bedrijventerrein kunnen vestigen?
Op dit moment is nog niet bekend welke bedrijven zich op het nieuwe bedrijventerrein zullen gaan vestigen. De milieucategorie die op het nieuwe terrein is toegestaan, is in ieder geval lager dan op het huidige terrein langs de haven. In Bijlage 1 bij de regels van het Bestemmingsplan is te zien welke bedrijven er zijn toegestaan.
Het nieuwe bedrijventerrein is ingedeeld in verschillende milieucategorieën.
 Komt er een containerhaven?
Er komt geen containeroverslag. De gemeente heeft aangegeven dat een containerhaven niet is toegestaan.
 Kan het bestaande bedrijventerrein in Heijen door middel van herstructurering beter benut worden, zodat de havenuitbreiding kleiner dan wel niet nodig is?
Nee, dit kan niet. Er is op de huidige locatie, ook na eventuele herstructurering, veel te weinig ruimte om onze huidige en toekomstige werkzaamheden naar behoren te kunnen uitoefenen. De ruimte op het huidige bedrijventerrein gebruiken we nu al zeer intensief. Daarnaast zullen niet alleen wij, maar kunnen ook andere watergebonden bedrijven zich op het nieuwe bedrijventerrein vestigen.
Woon- en leefomgeving
 Klopt het dat er 9.000 motorvoertuigen per etmaal bij komen?
Nee, dat klopt niet. Er rijden in de huidige situatie in totaal circa 7.500 motorvoertuigen per etmaal op het noorden van de Hoofdstraat, waarvan circa 2.100 aan vrachtverkeer. Nadat de haven naar verwachting in 2023 gerealiseerd is, is het aantal motorvoertuigen per etmaal berekend op in totaal circa 8.000, waarvan circa 2.000 aan vrachtverkeer. Hieruit blijkt dat het totaal aantal motorvoertuigen in 2023 volgens de door provincie en gemeente voorgeschreven modellen met circa 500 zal toenemen en het vrachtverkeer met circa 100 zal afnemen ten opzichte van de situatie zoals gemeten in december 2016.
Het werkelijke aantal verkeersbewegingen zal waarschijnlijk nog lager uitvallen. Er zal meer vervoer over water (van schip naar schip) plaats gaan vinden, waardoor het vervoer over de weg zal verminderen. Bijvoorbeeld wanneer grind per schip wordt aangevoerd, wordt het nu per vrachtwagen afgevoerd, elders verwerkt en per vrachtwagen teruggebracht om weer per schip te kunnen worden vervoerd. Door op het nieuwe haventerrein het grind te verwerken, vermindert het aantal vrachtbewegingen op de weg. Deze vermindering in vrachtbewegingen is in het MER-onderzoek niet meegenomen, om zo de maximale milieueffecten in beeld te kunnen brengen.
 Ontstaan er door de uitbreiding van de haven onveilige verkeerssituaties in de omgeving?
Nee, door de uitbreiding van de haven ontstaan er geen onveilige verkeerssituaties in de omgeving. De ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein gaat plaatsvinden via een alternatieve ontsluiting op het Hoogveld. Voor de nieuw aan te leggen afslag op de Hoofdstraat is een zoekgebied aangewezen. Ook de kruising Hoogveld – Hoofdstraat – De Groote Heeze wordt geoptimaliseerd.
 Welke invloed heeft een grotere haven op het geluid in de omgeving?
De geluidstoename bedraagt maximaal 1dB.
 Welke invloed heeft uitbreiding van de haven op de natuur?
Er is onderzocht of de uitbreiding van de haven effecten heeft op de aanwezige flora en fauna. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen negatieve effecten optreden voor beschermde soorten binnen de soortgroepen flora, vleermuizen, overige grondgebonden zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden. Wel treden er effecten voor de das op, omdat het plangebied van de uitbreiding van Haven Heijen deel uitmaakt van het secundaire leefgebied van de das. Er zal als compensatie een nieuw leefgebied voor de das worden aangelegd.
Van het totale plangebied van circa 32,5 hectare is op dit moment circa 29 hectare grotendeels in gebruik voor landbouwkundige doeleinden (akkerbouw) en 3,3 hectare bestaat uit de natuurvriendelijke oever langs de Maas. Straks komt hier 15 hectare nieuwe natuur voor terug, waarvan 10,2 hectare binnen het plangebied inclusief de natuurvriendelijke oever. Buiten het plangebied, ten zuiden van de Boxmeerseweg, wordt circa 5 hectare nieuwe (Maasheggen)natuur voor onder andere de das aangelegd. Deze natuur wordt gerealiseerd voordat de havenuitbreiding klaar is. Hierdoor ontstaat een natuurlijk nieuw natuur- en dassenleefgebied met kruidenrijk grasland, hagen en mogelijk ook fruitbomen.
 Betekent de uitbreiding van de haven een extra stikstof uitstoot die gelijk staat aan de uitstoot die vrijkomt bij de bouw van 190.000 woningen per jaar waardoor er niet meer gebouwd kan worden in Heijen en omgeving?
Nee, dit is onjuist. De havenuitbreiding zorgt er juist voor dat de stikstofuitstoot wordt verminderd. De havenuitbreiding heeft geen nadelige invloed op woningbouwplannen in Heijen en omgeving. Om de uitstoot van stikstof tijdens de aanleg- en exploitatiefase van de haven verder te verminderen, zijn de stikstofrechten van drie veehouderijen in de omgeving opgekocht en worden hun activiteiten beëindigd. De uitbreiding van de haven in Heijen draagt zodoende direct bij aan een schonere leefomgeving voor Heijen. Wij voldoen hiermee aan de Europese normen voor de Natura 2000-gebieden in onze regio, aangezien de stikstofuitstoot in Heijen door onze plannen lager wordt dan nu het geval is.
 Komt de haven tot aan het kasteel?
Nee, de havenuitbreiding komt niet eens tot aan de Boxmeerseweg. Het nieuwe bedrijventerrein zal vanaf het kasteel niet te zien zijn. Zie foto.

Kansen voor de Regio
 Welke kansen biedt de nieuwe haven voor de bedrijven?
Naast continuering van de huidige bedrijvigheid ontstaat er ook ruimte voor nieuwe initiatieven en daarmee extra werkgelegenheid.
 Welke voordelen biedt de nieuwe haven qua werkgelegenheid voor de omwonenden en de regio?
In een regio als Noord-Limburg bieden de uitgebreide haven en de duurzaamheidsmaatregelen die op het bedrijventerrein getroffen worden aan de omliggende dorpen en steden de mogelijkheid duurzaam te blijven groeien en daarmee leefbaar te blijven. Bedrijven houden de regio aantrekkelijk voor alle leeftijdsgroepen. Denk aan afgestudeerde jongeren die uit de stad terugkomen voor een leuke baan en aan het feit dat bedrijven bijdragen aan een bloeiend verenigingsleven.
De inschatting is dat de directe werkgelegenheid bij AVG, Teunesen en de te vestigen bedrijven met 50 à 60 fte aan arbeidsplaatsen zal groeien. Daarnaast zal ook de indirecte werkgelegenheid toenemen.
Hoogwaterbescherming
 De haven ligt in het stroomgebied van de Maas. Hoe kan het dat de uitbreiding van de haven toch kan bijdragen aan de hoogwaterbescherming?
Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de uitbreiding van de haven op de waterstand. Uit dit onderzoek blijkt dat het plan zorgt voor een waterstandsdaling van circa 2,4 cm.
Haven Heijen is een initiatief van AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020-2022
Terug naar de inhoud