Veelgestelde vragen - Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. Kies hieronder een categorie:

Mocht uw vraag er niet bij staan en wenst u aanvullende informatie, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 0485 - 512 500 of stuur een mail naar info@havenheijen.nl.
Uitbreiding Haven Heijen
 Waarom hebben jullie deze website gemaakt?
Via deze website willen we de bewoners, het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden informeren over de plannen om de haven in Heijen uit te breiden. Op deze website staat informatie over hoe het plan eruit ziet, welke procedures er worden gevolgd, welke nieuwe ontwikkelingen er plaatsvinden en welke vragen er bij omwonenden en andere belanghebbenden leven. We proberen een zo duidelijk mogelijk beeld te geven en de website regelmatig te actualiseren. Wie desondanks nog vragen heeft, kan contact opnemen via info@havenheijen.nl.
 Waarom willen jullie de haven uitbreiden?
AVG en Teunesen zijn gevestigd langs de huidige haven. We willen in Heijen uit kunnen breiden en kunnen groeien om onder andere onze opslagcapaciteiten te kunnen vergroten. Een grotere haven biedt uitkomst. Ook andere bedrijven krijgen meer mogelijkheden om te laden en te lossen.
 Is er met de inwoners van Heijen gecommuniceerd over de uitbreidingsplannen?
Initiatiefnemers en de gemeente hebben in de afgelopen jaren regelmatig met vertegenwoordigers van de inwoners overleg gevoerd over de uitbreidingsplannen.  In de raadsinformatiebrief die het College van B&W op 7 juli 2020 naar de raadsleden heeft gestuurd, staat onder punt 3 (Informatie en dialoog) een overzicht wanneer en met wie de gemeente en de initiatiefnemers met de bewoners hebben gecommuniceerd.
Daarnaast hebben de initiatiefnemers in de periode maart 2016 – maart 2020 ook zonder de gemeente gesprekken gevoerd met Hèjje Mojjer (als vertegenwoordigers van het dorp), de woonbootbewoners, de viswaterbeheersvereniging en is het bedrijventerreinoverleg op de hoogte gebracht van de plannen.
 AVG en Teunesen willen de haven uitbreiden met een onderwaterdepot. Wat is het en waarom hebben jullie dat nodig?
Het onderwaterdepot is nodig wanneer grotere hoeveelheden grondstoffen (zand en grind) aangeboden worden dan we op dat moment op de kade kunnen verwerken of verschepen. Het onderwaterdepot dient dan als tijdelijke opslag, waardoor onnodig transport over de weg wordt voorkomen.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gennep wil eerst nader onderzoek naar de gevolgen van het onderwaterdepot
 Welke schepen zijn toegestaan in de nieuwe haven?
De toegangsgeul is toegankelijk voor schepen van klasse Vb. De toegangsgeul is 8 meter diep, inclusief 3 meter sedimentatieruimte, zodat de haven minder vaak uitgebaggerd hoeft te worden. De draaikom in het meest zuidelijke deel van de nieuwe havengeul heeft een oppervlakte van circa 4,6 hectare, zodat schepen kunnen draaien.
 Wat is er bekend over welk type bedrijven zich op het nieuwe bedrijventerrein kunnen vestigen?
Op dit moment is nog niet bekend welke bedrijven zich op het nieuwe bedrijventerrein zullen gaan vestigen. De milieucategorie die op het nieuwe terrein is toegestaan, is in ieder geval lager dan op het huidige terrein langs de haven. In de Bijlage bij de regels van het Bestemmingsplan is te zien welke bedrijven er zijn toegestaan.
Het nieuwe bedrijventerrein is ingedeeld in verschillende milieucategorieën.
 Komt er een containerhaven?
Er komt geen containeroverslag. De gemeente heeft aangegeven dat een containerhaven niet is toegestaan.
Woon- en leefomgeving
 Klopt het dat er 9.000 motorvoertuigen per etmaal bij komen?
Nee, dat klopt niet. Berekend is dat de havenuitbreiding voor een toename zorgt van maximaal 490 vrachtbewegingen en maximaal 1.742 autobewegingen per etmaal op een gemiddelde werkdag. Een beweging is als je heen en terug rijdt.
Een vrachtbeweging wordt onderverdeeld in licht vrachtverkeer (bijvoorbeeld een busje of auto met aanhanger) en zwaar vrachtverkeer (bijvoorbeeld een vrachtauto).
De toename van het werkelijke aantal verkeersbewegingen zal lager zijn, omdat bij de onderzoeken is uitgegaan van een worst case benadering (= meest negatieve scenario).
De berekeningen zijn gebaseerd op de landelijke CROW-normen voor een ‘distributieterrein’. Bij een distributieterrein is er sprake van veel verkeersbewegingen. In de praktijk zal de verkeerstoename echter veel lager zijn, omdat er geen distributieterrein maar een gemengd bedrijventerrein zal komen, met beduidend minder verkeersbewegingen. Daarnaast zal er naar verwachting meer vervoer over water (van schip naar schip) plaats gaan vinden, waardoor het vervoer over de weg zal verminderen. Bijvoorbeeld wanneer grind per schip wordt aangevoerd, wordt het nu per vrachtwagen afgevoerd, elders verwerkt en per vrachtwagen teruggebracht om weer per schip te kunnen worden vervoerd. Door op het nieuwe haventerrein het grind te verwerken, vermindert het aantal vrachtbewegingen op de weg. Deze vermindering in vrachtbewegingen is in de berekeningen niet meegenomen.
 Onze inschatting is dat er door het nieuwe bedrijventerrein gemiddeld vijf aanmerende schepen per etmaal bijkomen.
 Ontstaan er door de uitbreiding van de haven onveilige verkeerssituaties in de omgeving?
Door de uitbreiding van de haven ontstaan er geen onveilige verkeerssituaties in de omgeving. De ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein vindt plaats via de bestaande route Hoogveld – Hoofdstraat – Rijksweg N271. Deze wegen zijn geschikt om het verkeer te verwerken. De wegvakken en de kruispunten hebben ruim voldoende capaciteit om de verkeersbewegingen af te wikkelen, ook in de ochtend- en avondspits.
 Welke invloed heeft een grotere haven op het geluid in de omgeving?
De geluidstoename bedraagt maximaal 1dB.
 Welke invloed heeft uitbreiding van de haven op de natuur?
Er is onderzocht of de uitbreiding van de haven effecten heeft op de aanwezige flora en fauna. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen negatieve effecten optreden voor beschermde soorten binnen de soortgroepen flora, vleermuizen, overige grondgebonden zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden. Wel treden er effecten voor de das op, omdat het plangebied van de uitbreiding van Haven Heijen deel uitmaakt van het secundaire leefgebied van de das. Er zal als compensatie een nieuw leefgebied voor de das worden aangelegd binnen de 11,9 hectare watergebonden natuur rondom de haven en aanvullend op nog een aantal hectares ten zuiden van de Boxmeerseweg. Hierdoor ontstaat een natuurlijk nieuw natuur- en dassenleefgebied met kruidenrijk grasland, hagen en mogelijk ook fruitbomen.
Kansen voor de Regio
 Welke kansen biedt de nieuwe haven voor de bedrijven?
Naast continuering van de huidige bedrijvigheid ontstaat er ook ruimte voor nieuwe initiatieven en daarmee extra werkgelegenheid.
 Welke voordelen biedt de nieuwe haven voor de omwonenden en de regio?
Naast aanvullende hoogwaterbescherming en nieuwe natuur, krijgen bestaande en ook nieuwe bedrijven de mogelijkheid zich ter plaatse te ontwikkelen. In een regio zoals Noord-Limburg is dit een duurzame stimulans om dorpen en steden ook de komende jaren leefbaar te houden.
AVG
Haven Heijen is een initiatief van AVG Bedrijven en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020
Terug naar de inhoud