Plan - Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud

Plan

Uitbreiding bestaande binnenhaven: meer bedrijfsmogelijkheden, hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling
De bestaande binnenhaven Heijen is onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld en ligt op ongeveer 300 meter afstand van de dorpsrand van Heijen. Door de groeiende vraag naar meer vervoer over water hebben AVG en Teunesen behoefte aan uitbreiding van de Haven Heijen en een nieuw bedrijventerrein voor watergebonden bedrijvigheid.
De uitbreiding en doorontwikkeling van de bestaande haven is om meerdere redenen belangrijk: voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van AVG en Teunesen, voor de bedrijfsvoering van andere bedrijven in Heijen en de gemeente Gennep, waarvan een deel nu ook al gebruik maakt van de bestaande havenfaciliteiten, en voor de werkgelegenheid. Een grotere haven is niet alleen gunstig voor de bedrijven die er zich vestigen, ook voor transporteurs, toeleveranciers en andere gebruikers. Daarnaast ontstaat er ruimte voor nieuwe natuur, recreatieve mogelijkheden, zoals wandelen en vissen en hoogwaterbescherming.
Plangebied
Het gebied waar de uitbreiding gepland is (het plangebied), ligt ten westen van de bestaande binnenhaven aan de oostzijde van de Maas. Het plan voor de nieuwe haven bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Een watergebonden overslaglocatie / bedrijventerrein met een omvang van maximaal 12,6 hectare.
  2. Een toegangsgeul met draaikom (2b) inclusief een onderwaterdepot (2a). Dit gebied is in totaal 14,7 hectare groot.
  3. Watergebonden natuur. Dit gebied is circa 11,9 hectare groot.
Rondom het bedrijventerrein komt een kade, uitgevoerd als talud (schuine beloop) of als damwand.
Ontsluiting bedrijventerrein
De aan- en afvoerroute van het bestaande bedrijventerrein loopt via de Hoofdstraat en de weg Hoogveld naar de N271. Vanuit de N271 kan het verkeer de A77 bereiken vanwaar het verkeer verder verspreid wordt.
 
We hebben onderzoek gedaan naar een andere verkeersontsluiting voor het nieuwe bedrijventerrein. Een aantal varianten is uitgebreid onderzocht op de aspecten verkeersveiligheid, doorstroming, ruimtebeslag, economische schade en kosten. Conclusie is dat de huidige ontsluiting van de haven en het bedrijventerrein via de Hoofdstraat naar de N271 de beste verkeerskundige oplossing is. Het nieuwe bedrijventerrein zal daarom via het bestaande bedrijventerrein en de bestaande aan- en afvoerroute worden ontsloten.
 
In samenwerking met de gemeente Gennep zijn ook plannen gemaakt om de kruising Hoofdstraat-Hoogveld-De Groote Heeze te optimaliseren en de route voor het fietsverkeer langs de Hoofdstraat veiliger te maken. Fietsers ervaren de kruising als minder overzichtelijk maar ook andere weggebruikers en de inwoners van Heijen vinden het belangrijk dat dit kruispunt wordt aangepast.
Herinrichting Hoofdstraat
Hoogwaterbescherming
Met de toegangsgeul verbeteren we de doorstroming van de Maas ten tijde van grote rivierafvoeren en hoogwater.
Natuur- en landschapsontwikkeling
Aan de zuid- en westzijde van de nieuwe havenarm ontstaat nieuwe watergebonden natuur. Zo wordt de bestaande natuurvriendelijke oever langs de Maas uitgebreid en geoptimaliseerd. De vissers die ook nu al in het gebied actief zijn, krijgen aan de rand van de draaikom van de nieuwe havenarm een nieuwe visplek. Voor de das ontstaat er aan de zuidwestkant een nieuw dassenleefgebied en we optimaliseren een bestaand foerageergebied.  
Aan de zuidkant van de nieuwe haven tot over de Boxmeerseweg leggen we natuur aan, passend bij het bestaande heggenlandschap. Denk daarbij aan hagen of struwelen die kenmerkend zijn voor het gebied. Door de aanplant van Maasheggen ontstaat er een overgangszone tussen het halfopen landschap aan de zuidzijde van het plangebied en de haven en bedrijven in het plangebied. Dit gebied wordt geschikt om te wandelen en recreëren.
Foto's
  • Haven Heijen vanuit de lucht
  (mei 2020  |  bron: Teunesen Zand & Grint)
AVG
Haven Heijen is een initiatief van AVG Bedrijven en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020
Terug naar de inhoud