Plan - Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud

Plan

Uitbreiding bestaande binnenhaven: meer bedrijfsmogelijkheden, hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling
De bestaande binnenhaven Heijen is onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld en ligt op ongeveer 300 meter afstand van de dorpsrand van Heijen. Door de groeiende vraag naar meer vervoer over water hebben AVG en Teunesen behoefte aan uitbreiding van de Haven Heijen en een nieuw bedrijventerrein voor watergebonden bedrijvigheid.
De uitbreiding en doorontwikkeling van de bestaande haven is om meerdere redenen belangrijk: voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van AVG en Teunesen, voor de bedrijfsvoering van andere bedrijven in Heijen en de gemeente Gennep, waarvan een deel nu ook al gebruik maakt van de bestaande havenfaciliteiten, en voor de werkgelegenheid. Een grotere haven is niet alleen gunstig voor de bedrijven die er zich vestigen, ook voor transporteurs, toeleveranciers en andere gebruikers. Daarnaast ontstaat er ruimte voor nieuwe natuur, recreatieve mogelijkheden, zoals wandelen en vissen en hoogwaterbescherming.

Plangebied
Met het plan wordt de bestaande Haven Heijen uitgebreid met een nieuw watergebonden bedrijventerrein inclusief overslagkade. Hiervoor wordt een toegangsgeul met draaikom gegraven. Daarnaast zal natuur ontwikkeld worden binnen en buiten het plangebied.
  • Het watergebonden bedrijventerrein heeft een oppervlakte van maximaal 12,6 ha. Een maximale milieucategorie van 5.2 wordt toegestaan en er is een maximale bouwhoogte van 20 meter voorzien.
  • De overslagkade wordt uitgevoerd als talud en geheel of gedeeltelijk voorzien van een damwand.
  • Er wordt een toegangsgeul inclusief draaikom gegraven voor schepen van klasse Vb. De toegangsgeul is van belang voor de  hoogwaterbescherming.
  • Binnen het plangebied komt circa 10,2 ha natuur (inclusief de natuurvriendelijke oever). Buiten het plangebied wordt circa 5 ha nieuwe (Maasheggen)natuur en dassenfoerageergebied ontwikkeld.
Ontsluiting bedrijventerrein
De aan- en afvoerroute van het bestaande bedrijventerrein loopt via het Hoogveld en de Hoofdstraat naar de N271. Vanuit de N271 kan het verkeer de A77 bereiken vanwaar het verkeer verder verspreid wordt.
Ondanks dat de huidige ontsluiting van de haven en het bedrijventerrein via de Hoofdstraat naar de N271 de beste verkeerskundige oplossing is, wordt voor de uitbreiding van de haven de verkeersontsluiting aangepast. Er wordt een nieuwe afslag gemaakt op de Hoofdstraat naar het Hoogveld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van omwonenden en de politiek om de Hoofdstraat als ontsluitingsroute te ontzien. Het zoekgebied van de nieuwe ontsluiting is in blauw weergegeven op onderstaande luchtfoto.
De nieuwe ontsluiting wordt gerealiseerd vóór de ingebruikname van de haven. Met betrokkenen, zoals de omwonenden en de gemeente, wordt de alternatieve ontsluiting binnen het zoekgebied nader uitgewerkt.
Apart plan
De aanpassing van het kruispunt is geen onderdeel van de plannen om de haven in Heijen uit te breiden. Hiervoor wordt een aparte planologische procedure gevolgd.
In samenwerking met de gemeente Gennep wordt de kruising Hoofdstraat-Hoogveld-De Groote Heeze geoptimaliseerd. Daarbij zal de aansluiting op dit kruispunt naar het Hoogveld vervallen. Door middel van landschappelijke inpassing wordt een laanachtige entree van het dorp Heijen gerealiseerd.   
Klik op de kaartjes voor een totaaloverzicht!
Hoogwaterbescherming
Met de toegangsgeul verbeteren we de doorstroming van de Maas ten tijde van grote rivierafvoeren en hoogwater.
Natuur- en landschapsontwikkeling
Aan de zuid- en westzijde van de nieuwe havenarm ontstaat nieuwe watergebonden natuur. Zo wordt de bestaande natuurvriendelijke oever langs de Maas uitgebreid en geoptimaliseerd. De vissers die ook nu al in het gebied actief zijn, krijgen aan de rand van de draaikom van de nieuwe havenarm een nieuwe visplek. Voor de das ontstaat er aan de zuidwestkant een nieuw dassenleefgebied en we optimaliseren een bestaand foerageergebied.
Aan de zuidkant van de nieuwe haven tot over de Boxmeerseweg leggen we natuur aan, passend bij het bestaande heggenlandschap. Denk daarbij aan kruidenrijke graslanden, vele honderden meters nieuwe Maasheggen, afgewisseld met fruitbomen en bakenbomen, die kenmerkend zijn voor het gebied. Door de aanplant van Maasheggen ontstaat er een overgangszone tussen het halfopen landschap aan de zuidzijde van het plangebied en de haven en bedrijven in het plangebied. Dit gebied wordt geschikt om te wandelen en recreëren.
Foto's
  • Haven Heijen vanuit de lucht
  (mei 2020  |  bron: Teunesen Zand & Grint)
Haven Heijen is een initiatief van AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020-2022
Terug naar de inhoud