Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud
AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint willen de bestaande haven in Heijen uitbreiden. Het bestemmingsplan is ingediend bij de gemeente Gennep. De gemeenteraad heeft op maandag 31 januari 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Op deze website leest u hoe dit plan eruit ziet, welke procedures er worden gevolgd en welke vragen er bij omwonenden en andere belanghebbenden leven.
Recreatie en veiligheid
De uitbreiding van de haven gaat gepaard met ruimte voor nieuwe natuur en recreatieve mogelijkheden zoals wandelen en vissen. Daarnaast zorgt de nieuw te graven toegangsgeul voor een betere doorstroming van de Maas bij hoog water. Hierdoor zal de omgeving beter beschermd zijn bij hoge waterstanden van de Maas.
Betere bereikbaarheid
Transport is een onmisbare schakel in de Nederlandse en Europese economie. Bij een goed functionerende infrastructuur behoren verschillende vervoersmogelijkheden, waaronder weg, spoor en water. Vaarwegen en havens leveren een bijdrage aan de mobiliteit en bereikbaarheid van gemeenten, noodzakelijk voor het aantrekken en behouden van werkgelegenheid in de regio.
Sinds een aantal jaren stijgt de vraag naar bedrijventerreinen met overslagmogelijkheden aan het water. De stuk- en goederenoverslag via water neemt toe en mede daardoor hebben bedrijven een groeiende behoefte aan vervoer per schip. Nationale en internationale overheden stimuleren verder vervoer over water. De haven in Heijen en de uitbreiding passen in het plaatje: de haven is gunstig gelegen op een kruispunt van vaar- en snelwegen en de uitbreiding sluit aan op de bestaande haven en het bedrijventerrein Hoogveld.
Deelnemers enthousiast, excursies geslaagd
De gemeente Gennep en de initiatiefnemers Teunesen Zand en Grint en AVG Beheer hebben van 24 juni tot en met 8 juli 2021 kleinschalige excursies in het gebied georganiseerd. Op vijf informatieavonden zijn de onderwerpen Natuur en Landschap, Bedrijven Milieu en Algemeen en Verkeer aan de orde geweest. De projectleiders van AVG en Teunesen hebben samen met deskundigen van de verschillende onderzoeksbureaus de plannen ter plaatse uitgelegd. Deelnemers konden vooraf, tijdens en achteraf vragen stellen en met de excursiebegeleiders in gesprek gaan. Van die gelegenheid hebben velen gebruik gemaakt. Ook de informatiebanners die tijdens de excursies in een tent op het terrein van Teunesen stonden opgesteld, gaven de deelnemers een goed beeld van de plannen.
Impressie uitbreiding Haven Heijen
Blueports Limburg
Stimuleren van vervoer over water sluit ook aan bij Blueports Limburg, het samenwerkingsverband tussen de Provincie, Rijkswaterstaat en de Limburgse havengemeenten waartoe Gennep behoort. Limburg wordt in dit verband gepromoot als economisch sterke regio in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen en het Duitse achterland. De regio rondom Heijen krijgt door de uitbreiding van de haven een economische impuls en het goederenvervoer kan over water duurzaam blijven groeien.
Actualiteiten rondom de procedure
Om de havenuitbreiding mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De stappen, inspraak- en informatiemomenten er naartoe:
In 2022 wordt de alternatieve ontsluiting via het Hoogveld en het ontwerp voor het kruispunt Hoofdstraat – Hoogveld – De Groote Heeze nader uitgewerkt.  Vaststelling hiervan zal plaatsvinden via een aparte procedure.
De besluitvormende raadsvergadering heeft op maandag 31 januari 2022 het bestemmingsplan vastgesteld met tien stemmen voor en vier stemmen tegen. Verdere details hierover vindt u onder deze link of op de website van de gemeente.
De Werkgroep Haven Heijen deed op 31 januari 2022 een oproep (1) aan de gemeenteraadsleden van Gennep het raadsbesluit uit te stellen vanwege stikstofuitstoot. Daarop volgde ambtelijk een inhoudelijk antwoord (2). De Provincie Limburg stuurde een bericht (3) over het gestelde door de Werkgroep Haven Heijen naar de wethouder van de Gemeente Gennep.
Op maandag 17 januari  heeft de voorbereidende raadsvergadering van de gemeente Gennep plaatsgevonden. Jaap Deutekom heeft tijdens de raadsvergadering namens AVG en Teunesen gebruik gemaakt van het inspreekmoment. De inspreekreactie leest u hier.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gennep heeft op 28 december 2021 besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan vast te stellen. Lees hier het persbericht.
De stukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente Gennep of op deze site bij het onderdeel Downloads.
De Commissie m.e.r. geeft op 10 augustus 2021 aan dat het plan positief is veranderd... <lees verder>
Het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan met het Milieu Effect Rapport en alle daarbij horende onderzoeken hebben ter inzage gelegen bij de gemeente Gennep.
Voor actualiteiten rondom de procedure kunt u ook de website van de gemeente raadplegen.
AVG en Teunesen
AVG is al 100 jaar een familiebedrijf. Het bedrijf ontwikkelde zich van een kleinschalig grondverzet bedrijf naar een bedrijf met meerdere vestigingen in Nederland en Duitsland. Anno 2021 levert AVG verschillende diensten op het gebied van bouwstoffen, infra, transport en explosieven opsporing.  
Teunesen is een familiebedrijf en inmiddels bijna 80 jaar leverancier van zand en grind voor de woning-, utiliteits- en wegenbouw en betonindustrie. Gebiedsontwikkeling speelt bij de zand- en grindwinning een belangrijke rol, zoals hoogwaterbescherming en de aanleg van natuur- en recreatiegebieden. De winningslocaties liggen verspreid over Zuid-Nederland, Duitsland en België. Vanaf de productielocaties en vanaf de haven in Heijen vindt het zand en grind zijn weg naar de afnemers. Het vervoer gaat deels over de weg en uit milieu- en capaciteitsoverwegingen steeds vaker via het water.
 Zie ook onze Facebook-pagina voor het laatste nieuws
Haven Heijen is een initiatief van AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020-2022
Terug naar de inhoud