Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud
Uitbreiding haven, kans voor Heijen
AVG Bedrijven en Teunesen Zand en Grint hebben plannen voorbereid om de bestaande haven in Heijen uit te breiden. Sinds een aantal jaren stijgt de vraag naar bedrijventerreinen met overslagmogelijkheden aan het water. De stuk- en goederenoverslag via water neemt toe, dat is ook overheidsbeleid, en mede daardoor hebben bedrijven een groeiende behoefte aan vervoer per schip.
AVG en Teunesen hebben het plan om de bestaande haven in Heijen uit te breiden ingediend bij de gemeente Gennep. Op deze website leest u hoe dit plan eruit ziet, welke procedures er worden gevolgd en welke vragen er bij omwonenden en andere belanghebbenden leven.
Recreatie en veiligheid
De uitbreiding van de haven gaat gepaard met ruimte voor nieuwe natuur en recreatieve mogelijkheden zoals wandelen en vissen. Daarnaast zorgt de nieuw te graven toegangsgeul voor een betere doorstroming van de Maas bij hoog water. Hierdoor zal de omgeving beter beschermd zijn bij hoge waterstanden van de Maas.
Betere bereikbaarheid
Transport is een onmisbare schakel in de Nederlandse en Europese economie. Bij een goed functionerende infrastructuur behoren verschillende vervoersmogelijkheden, waaronder weg, spoor en water. Vaarwegen en havens leveren een bijdrage aan de mobiliteit en bereikbaarheid van gemeenten, noodzakelijk voor het aantrekken en behouden van werkgelegenheid in de regio. Nationale en internationale overheden stimuleren vervoer over water. De haven in Heijen en de uitbreiding passen in het plaatje: de haven is gunstig gelegen op een kruispunt van vaar- en snelwegen en de uitbreiding sluit aan op de bestaande haven en het bedrijventerrein Hoogveld.
Impressie uitbreiding Haven Heijen
Blueports Limburg
Stimuleren van vervoer over water sluit ook aan bij “Blueports Limburg”, het samenwerkingsverband tussen de Provincie, Rijkswaterstaat en de Limburgse havengemeenten waartoe Gennep behoort. Limburg wordt in dit verband gepromoot als economisch sterke regio in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen en de binnenhaven Duisburg. De regio rondom Heijen krijgt door de uitbreiding van de haven een economische impuls en het goederenvervoer kan over water duurzaam blijven groeien.
Actualiteiten rondom de procedure
Om de havenuitbreiding mogelijk te maken, komt er een nieuw bestemmingsplan. De stappen, inspraak- en informatiemomenten er naartoe:
 In de aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en is een voorontwerpbestemmingsplan met een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. De resultaten van de diverse onderzoeken vindt u op deze site onder Downloads.
 Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Haven Heijen’ met bijbehorende stukken (MER en onderzoeksrapporten) is op 24 april 2020 bij de Gemeente Gennep ingediend.
 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gennep heeft op 19 mei 2020 besloten de stukken vanaf 4 juni 2020 tot en met 15 juli 2020 ter inzage te leggen en de landelijke Commissie MER om een inhoudelijke reactie gevraagd. De stukken zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of op deze site bij het onderdeel Download.
 De gemeente Gennep heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over de procedure.
 Op de website van de Gemeente Gennep kunt u meer informatie over het project lezen.
 Vragen van de politiek over de uitbreiding van de haven en de reacties daarop vindt u hier:
 Op 6 augustus 2020 heeft de Commissie m.e.r. haar advies uitgebracht. De Commissie geeft aan dat... <lees verder>
AVG en Teunesen
AVG levert sinds 1920 diensten op het gebied van de boven- en ondergrondse infrastructuur, bouwstoffen, logistiek van onder andere bouwstoffen en recycling en is actief op het gebied van Explosieven Opsporing Nederland.
Teunesen is al meer dan 75 jaar leverancier van zand en grind voor de woning-, utiliteits- en wegenbouw en betonindustrie. Gebiedsontwikkeling speelt bij de zand- en grindwinning een belangrijke rol, zoals de ontwikkeling van waterbergingsgebieden, natuur- en recreatiegebieden. De winningslocaties liggen verspreid over Zuid-Nederland, Duitsland en België. Vanaf de productielocaties en vanaf de haven in Heijen vindt het zand en grind zijn weg naar de afnemers. Het vervoer gaat deels over de weg en uit milieu- en capaciteitsoverwegingen steeds vaker via het water.
AVG
Haven Heijen is een initiatief van AVG Bedrijven en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020
Terug naar de inhoud