Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud
AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint willen de bestaande haven in Heijen uitbreiden. Het ontwerpbestemmingsplan is ingediend bij de gemeente Gennep. Op deze website leest u hoe dit plan eruit ziet, welke procedures er worden gevolgd en welke vragen er bij omwonenden en andere belanghebbenden leven.
Recreatie en veiligheid
De uitbreiding van de haven gaat gepaard met ruimte voor nieuwe natuur en recreatieve mogelijkheden zoals wandelen en vissen. Daarnaast zorgt de nieuw te graven toegangsgeul voor een betere doorstroming van de Maas bij hoog water. Hierdoor zal de omgeving beter beschermd zijn bij hoge waterstanden van de Maas.
Betere bereikbaarheid
Transport is een onmisbare schakel in de Nederlandse en Europese economie. Bij een goed functionerende infrastructuur behoren verschillende vervoersmogelijkheden, waaronder weg, spoor en water. Vaarwegen en havens leveren een bijdrage aan de mobiliteit en bereikbaarheid van gemeenten, noodzakelijk voor het aantrekken en behouden van werkgelegenheid in de regio.
Sinds een aantal jaren stijgt de vraag naar bedrijventerreinen met overslagmogelijkheden aan het water. De stuk- en goederenoverslag via water neemt toe en mede daardoor hebben bedrijven een groeiende behoefte aan vervoer per schip. Nationale en internationale overheden stimuleren verder vervoer over water. De haven in Heijen en de uitbreiding passen in het plaatje: de haven is gunstig gelegen op een kruispunt van vaar- en snelwegen en de uitbreiding sluit aan op de bestaande haven en het bedrijventerrein Hoogveld.
Deelnemers enthousiast, excursies geslaagd
De gemeente Gennep en de initiatiefnemers Teunesen Zand en Grint en AVG Beheer hebben van 24 juni tot en met 8 juli 2021 kleinschalige excursies in het gebied georganiseerd. Op vijf informatieavonden zijn de onderwerpen Natuur en Landschap, Bedrijven Milieu en Algemeen en Verkeer aan de orde geweest. De projectleiders van AVG en Teunesen hebben samen met deskundigen van de verschillende onderzoeksbureaus de plannen ter plaatse uitgelegd. Deelnemers konden vooraf, tijdens en achteraf vragen stellen en met de excursiebegeleiders in gesprek gaan. Van die gelegenheid hebben velen gebruik gemaakt. Ook de informatiebanners die tijdens de excursies in een tent op het terrein van Teunesen stonden opgesteld, gaven de deelnemers een goed beeld van de plannen.
Impressie uitbreiding Haven Heijen
Blueports Limburg
Stimuleren van vervoer over water sluit ook aan bij “Blueports Limburg”, het samenwerkingsverband tussen de Provincie, Rijkswaterstaat en de Limburgse havengemeenten waartoe Gennep behoort. Limburg wordt in dit verband gepromoot als economisch sterke regio in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen en het Duitse achterland. De regio rondom Heijen krijgt door de uitbreiding van de haven een economische impuls en het goederenvervoer kan over water duurzaam blijven groeien.
Actualiteiten rondom de procedure
Om de havenuitbreiding mogelijk te maken, komt er een nieuw bestemmingsplan. De stappen, inspraak- en informatiemomenten er naartoe:
Vanaf 17 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 liggen het ontwerpbestemmingsplan en het Milieu Effect Rapport met alle daarbij horende onderzoeken ter inzage bij de gemeente. De stukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente Gennep of op de site bij het onderdeel Downloads.
Op 27 mei 2021 hebben AVG en Teunesen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente Gennep ingediend. Het College van B&W van Gennep heeft op 8 juni 2021 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Lees hier het persbericht.
Op 6 augustus 2020 heeft de Commissie m.e.r. haar advies uitgebracht. De Commissie geeft aan dat... <lees verder>
Vragen van de politiek over de uitbreiding van de haven en de reacties daarop vindt u hier:
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gennep heeft op 19 mei 2020 besloten de stukken vanaf 4 juni 2020 tot en met 15 juli 2020 ter inzage te leggen en de landelijke Commissie MER om een inhoudelijke reactie gevraagd.
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Haven Heijen’ met bijbehorende stukken (MER en onderzoeksrapporten) is op 24 april 2020 bij de Gemeente Gennep ingediend.
AVG en Teunesen
AVG levert sinds 1920 diensten op het gebied van de boven- en ondergrondse infrastructuur, bouwstoffen, logistiek van onder andere bouwstoffen en recycling en is actief op het gebied van Explosieven Opsporing Nederland.
Teunesen is al bijna 80  jaar leverancier van zand en grind voor de woning-, utiliteits- en wegenbouw en betonindustrie. Gebiedsontwikkeling speelt bij de zand- en grindwinning een belangrijke rol, zoals hoogwaterbescherming en de aanleg van natuur- en recreatiegebieden. De winningslocaties liggen verspreid over Zuid-Nederland, Duitsland en België. Vanaf de productielocaties en vanaf de haven in Heijen vindt het zand en grind zijn weg naar de afnemers. Het vervoer gaat deels over de weg en uit milieu- en capaciteitsoverwegingen steeds vaker via het water.
 Zie ook onze Facebook-pagina voor het laatste nieuws
AVG
Haven Heijen is een initiatief van AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020-2021
Terug naar de inhoud